Hiểu và giao tiếp tiếng Nhật tốt.

Học sinh sẽ có thể hiểu các văn bản cụ thể nhưng phức tạp như báo và tạp chí trong các tài liệu đọc. Ở tốc độ gần với tự nhiên, lắng nghe một cuộc trò chuyện hoặc tin tức hơi phức tạp, hiểu nội dung và có thể giao tiếp với người khác.