Làm chủ tiếng Nhật.

Học sinh sẽ có thể tóm tắt tóm tắt bằng cách đọc các câu trừu tượng cao như phê bình và các bài xã luận. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cho phép trao đổi ý kiến ​​và thảo luận dựa trên bản tóm tắt. Lắng nghe các cuộc hội thoại và tin tức tốc độ tự nhiên để bạn có thể hiểu và hiểu nội dung.