Làm quen với tiếng Nhật.

Đọc và hiểu tài liệu đọc hiểu như sách giáo khoa. Học sinh sẽ có thể hiểu các mẫu câu được sử dụng trong tài liệu đọc hiểu trong khi ôn tập tiếng Nhật sơ cấp. Ngoài ra, giúp học sinh hiểu các cuộc hội thoại bằng cách lắng nghe các cuộc hội thoại với tốc độ gần với tự nhiên.