Chúng tôi cung cấp các khóa học trong 2 năm và 1 năm và 6 tháng. Khóa học 2 năm được nhận vào tháng 4 và khóa học 1 năm và 6 tháng được nhận vào tháng 10. Cả hai khóa học đều nhằm vào các tổ chức giáo dục đại học như các trường đại học và trường dạy nghề của Nhật Bản, nhưng một mục tiêu khác là dạy tiếng Nhật có thể được sử dụng trong việc làm tại Nhật Bản.